آزمون های هماهنگ پایه نهم با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری در حال برگزاری می باشند .