در هفته ی بزرگ داشت مقام معلم تلاش بر آن شد تا آنگونه که شایسته تلاش و زحمات این بزرگواران است ، از آنها تقدیر بعمل آید . سربلندی و سرافرازی تمامی معلمان سرزمین مان آرزوی ماست .