در تاریخ 29/2/1400 جشن الفبا پایه اول با پیام آموزگاران پایه اول و مشارکت دانش آموزان با اجرای برنامه های متنوع در فضای مجازی برگزار گردید.