در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ جشن قرآن دانش آموزان پایه اول در فضای مجازی با اجرای برنامه های متنوع و صحبت مربی قرآن برگزار گردید.