این جلسات با هدف هماهنگی و هم اندیشی در تدوین برنامه سالیانه کلاسی به صورت مجزا و متناسب با ویژگی های هر رده سنی برگزار گردید