جلسات هم اندیشی اولیا و مربیان موجب افزایش آگاهی و جذب همکاری اولیا در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه می شود.
این جلسات در سه مرحله در سال تحصیلی 1400-1399  در فضای مجازی برگزار شد و نتایج مطلوبی در این زمینه نیز کسب شد .