همزمان با حضور دانش آموزان در آموزشگاه به منظور آموزش حضوری و به منظور مراقبت از سلامت دانش آموزان و رفع نگرانی والدین رعایت پروتکل های بهداشتی با جدیت دنبال و انجام می شود.