در جهت کمک به دانش آموزان و تقویت بنیه علمی آنان کلاس های تقویتی علوم ، ریاضی و ادبیات با شرکت دانش آموزان داوطلب در هفته دو جلسه تشکیل گردید