در هفته ی معلم ضمن گرامیداشت مقام استاد شهید مرتضی مطهری با اهدا لوح و کارت هدیه از زحمات همکاران قدردانی بعمل آمد.