در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز به صورت نمادین در مدرسه با دانش آموزان حاضر برگزار گردید. همچنین در فضای مجازی با ارسال برنامه های اجراشده توسط دانش آموزان اجرا شد.

لیست علاقه مندی ها 0